Chính sách bảo hành

GTS có trách nhiệm bảo hành nền tảng Website, các ứng dụng cài đặt chính, nâng cấp hệ thống mới trong thời gian 12 tháng…