Khi quý khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi tức là đã đồng ý với các thỏa thuận sau:

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Chào mừng bạn đến với trang web chính thức của công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ GTS www.gtsolution.vn (sau đây gọi tắt là GTS). Chúng tôi cung cấp Dịch Vụ (bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ nêu trên website www.gtsolution.vn và các website cùng hệ thống thành viên của chúng tôi) cho bạn, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là “TTDV”).
Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật TTDV theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi TTDV được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTDV đã được cập nhật.

Mục lục

 • CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN
 • ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ 
 • QUẢN LÝ DỊCH VỤ
 • GIA HẠN DỊCH VỤ
 • LƯU TRỮ DỮ LIỆU
 • TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT
 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT
 • QUYỀN TẠM NGƯNG VÀ CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

2. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bạn cam kết rằng mình có tư cách pháp nhân theo luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Bạn cũng đồng ý rằng:

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Bạn quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của mình, tự chịu trách nhiệm trong trường hợp vi phạm các quy định về sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của mình hoặc do quản lý lỏng lẻo gây ra.
 • Bạn chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền và các dịch vụ khác đã đăng ký. Trong trường hợp tên miền và các dịch vụ khác hết hạn hợp đồng mà chưa/không trả phí duy trì thì dịch vụ sẽ bị tự động tạm ngừng và/hoặc bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Thời gian nộp phí duy trì tối thiểu được quy định tại Điều 4.
 • Bạn đồng ý tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của VNNIC, kể cả Quy trình Giải quyết Tranh chấp Thống nhất của VNNIC khi bạn đăng ký tên miền quốc gia .VN quy định tại vào 73/QĐ-VNNIC của Trung tâm Internet Việt Nam ban hàng ngày 17/03/2010. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Bạn đồng ý gửi và giữ thông tin đăng ký của bạn kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác theo Theo Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 • Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản ngay cho GTS biết để đảm bảo thông tin chính xác. GTS không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.

Bạn hiểu và đồng ý các chính sách dịch vụ sau:

a. Tên miền

Bạn hiểu và đồng ý rằng tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy GTS chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho bạn trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền. Trong trường hợp tên miền không đăng ký được chúng tôi sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho bạn và không có trách nhiệm bồi thường do không đăng ký được dù bất kỳ nguyên nhân nào.

Bạn cam kết hoàn tất hồ sơ gửi về cho chúng tôi (Đối với cá nhân : 01 hợp đồng, 01 bản sao CMND (không cần công chứng), đối với tổ chức: 01 hợp đồng có đóng dấu của tổ chức) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trong trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị khóa mà không hoàn lại phí. GTS không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

Bạn hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

b. Hosting

Bạn hiểu và đồng ý rằng toàn bộ hà tầng và thiết bị là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký dịch vụ của GTS và thuộc quyền sỡ hữu của GTS.

Bạn hiểu và đồng ý rằng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính pháp lý về nội dung lưu trữ dịch vụ trước pháp luật. GTS không thể và sẽ không chịu mọi trách nhiệm trong mọi trường hợp.

Bạn hiểu và đồng ý rằng, GTS có quyền chấm dứt dịch vụ của bạn trong trường hợp bạn vi phạm pháp luật về các nội dung lưu trữ hoặc theo yêu cầu của cơ quan chứ năng.

c. Email

Bạn hiểu và đồng ý rằng toàn bộ hà tầng và thiết bị cung cấp dịch vụ email là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký dịch vụ của GTS và thuộc quyền sỡ hữu của GTS.

Bạn hiểu và đồng ý rằng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính pháp lý về nội dung lưu trữ dịch vụ trước pháp luật, cũng như tính trung thực trong nội dung bạn gửi. GTS không thể và sẽ không chịu mọi trách nhiệm trong mọi trường hợp.

Bạn hiểu và đồng ý rằng, GTS có quyền chấm dứt dịch vụ của bạn trong trường hợp bạn vi phạm pháp luật về các nội dung lưu trữ hoặc theo yêu cầu của cơ quan chứ năng.

Bạn hiểu và đồng ý rằng, không được sử dụng dịch vụ của GTS để spam trong mọi trường hợp.

d. Thiết kế web

Bạn hiểu và đồng ý rằng toàn bộ hà tầng và thiết bị, source là tài nguyên đặc biệt , là sở hữu trí tuê được GTS cung cấp cho chủ thể nào sử dụng dịch vụ của GTS và thuộc quyền sỡ hữu của GTS. Không được quyền đem sang nhượng, mua bán với một bên thứ 3 khi chưa có sự cho phép và đồng ý của GTS bằng văn bản.

Bạn hiểu và đồng ý rằng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính pháp lý về nội dung lưu trữ dịch vụ trước pháp luật. GTS không thể và sẽ không chịu mọi trách nhiệm trong mọi trường hợp.

Bạn hiểu và đồng ý rằng, GTS có quyền chấm dứt dịch vụ của bạn trong trường hợp bạn vi phạm pháp luật về các nội dung lưu trữ hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: GTS không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định thanh toán này.

3. QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định chủ động kiểm tra dịch vụ. Khi phát hiện sai các trường hợp sau:

 • Chủ thể và thông tin liên hệ không đúng theo hợp đồng.
 • Thông số dịch vụ không đúng theo hợp đồng.
 • Giá trị dịch vụ không đúng như hợp đồng.
 • Thời gian duy trì dịch vụ khác không đúng với hợp đồng
 • Đã thanh toán và cung cấp cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.

Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên kinh doanh hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi trong vòng 24h về email support@gtsolution.vn . GTS không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

4. GIA HẠN DỊCH VỤ

Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các dịch vụ đã đăng ký, phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn dịch vụ theo quy định sau:

 • Dịch vụ tên miền .VN và tên miền quốc tế trước 10 ngày kể hết hạn.
 • Dịch vụ lưu trữ trên máy chủ (hosting, email, vps, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê máy chủ, thuê máy chủ email…) trước 07 ngày kể từ ngày hết hạn.
 • Tất cả dịch vụ khác không được đề cập bên trên trước 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

GTS không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

5. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Bạn hiểu và đồng ý rằng mọi dịch vụ đều có thể chứa lỗi gây rối, sai sót, lỗi và các vấn đề khác có thể làm hư hỏng hệ thống, dữ liệu. Do đó bạn có trách nhiệm thực hiện việc sao lưu tất cả dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của GTS và những nơi bạn có thể sao lưu được. Mọi mất mát , hư hỏng, lỗi về dữ liệu phát sinh trong suốt thời gian duy trì dịch vụ tại máy chủ của GTS là bất khả kháng và nằm ngoài kiểm soát, GTS không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

Bạn đồng ý rằng trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật, bản phải sao lưu tất cả dữ liệu tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật . Bạn đồng ý gữi yêu cầu cho GTS tức là bạn đã tuân thủ những điều này , GTS được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý của bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ việc bạn không tuân thủ quy định này.

6. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT

Bạn và nhân viên được bạn uỷ quyền có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho GTS! về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. GTS! không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh tuy nhiên sẽ hỗ trợ bạn tối đa trong mọi trường hợp.

7. HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Bạn chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại các bên thứ ba liên quan đến bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và bạn tự chịu chi phí khi cung cấp các dịch vụ đó. Theo các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo các nguyên tắc hỗ trợ của chúng tôi áp dụng cho Dịch vụ. Trước khi yêu cầu hỗ trợ, Bạn sẽ cố gắng tự sửa lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà không liên lạc với chúng tôi. Sau đó, người quản lý được bạn chỉ định có thể gửi một văn bản yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua trung tâm trợ giúp trực tuyến support@gtsolution.vn.

8. QUYỀN TẠM NGƯNG VÀ CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chúng tôi có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

 • Bạn sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Bạn sử dụng dịch vụ để gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào
 • Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm…hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
 • Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
 • Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
 • Bạn có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác.
 • Bạn mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của GTS, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;
 • Bạn khai thác Dịch vụ được cung cấp dạng chia sẻ trên cùng một máy chủ (Web Hosting, Email Plus…) vượt quá mức tài nguyên quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ.
 • Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác. (http://www.vncert.gov.vn/tainguyen/90-2008ND-CP.doc)